သို႔
ေလးစားအပ္ပါေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား

အေၾကာင္းအရာ။ ။ “ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း။

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး(PYO) မွ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္၊ ဟိုပုံး၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ ေဒသေနေတာင္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းၿပီး ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၎တို႔၏အသံမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို လူႀကီးမင္းမ်ားမွ ပါဝင္ တက္ေရာက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔စြဲ ။ ။ ၁၃ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။
အခ်ိန္ ။ ။ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီ ခြဲအထိ။
ေနရာ ။ ။ ဟိုတယ္ထိန္သာ၊ အမွတ္ ၂၂၄-၂၂၅၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စ၀္းစံထြန္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
ဆက္သြယ္ရန္ ။ ။ နန္းခမ္းဗို (၀၉ ၇၈၈ ၇၄၂၄ ၁၁)၊ ခြန္ေကာင္း (၀၉ ၂၅၀ ၁၉၉၈ ၁၁)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *