August 3, 2021

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ်မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်