ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ (ဆီဆိုင္)

10/ July/ 2019 ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပံုေလာင္းေက်းရြာ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကြင္း(ပံုေလာင္း)မွာ ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ စုေပါင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု ရြားမ်ားႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာမ်ားအခ်ိဳ႕တက္ေရာက္လာၾကၿပီး၊ ရြာေပါင္း (၄၆) ရြာ၊ တက္ေရာက္သူ (၇၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပ်ိဳးပင္ေပါင္း (၂၂၀၀) ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ပ်ိဳးပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေရႊဝါး၊ ခါေတာ္မီ၊ […]

ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ (ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္)

6/ July/ 2019 ရက္ေန႔ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ တီက်စ္ေဒသ ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)မွ ဦးစီးၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲကို ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဆာင္ပုဒ္ (၃) ခုျဖင့္ ေဟာေျပာသြားခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ဝါးပိုးပင္၊ ေရႊဝါးပင္၊ ဝက္သစ္ခ်ပင္၊ ခ်ယ္ရီပင္ႏွင့္ အျခားေသာပ်ိဳးပင္မ်ားအပါအဝင္ ပ်ိဳးပင္စုစုေပါင္း (၆) မ်ိဳး အပင္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို ဗန္းမက္ေက်းရြာ ေရထြက္ဦးအနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ ဗန္းမက္ရြာ ဧရိယာတြင္ စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။   

Tigyit Coal Mining & Coal Power Plant Area Community Gathering

5/ July/ 2019 ရက္ေန့တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)မွ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ Tigyit Coal Mining & Coal Power Plant Area Community Gathering အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား (၃၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဗန္းမက္ရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ “ကူညီပါ – အျပစ္မေပးပါနဲ႔”                                                                 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၆ ရက္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အား ဦးတည္၍ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံး (PYO)နွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ (DPAG) တို႔ပူး  ေပါင္းကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလူငယ္မ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲေနေသာလူငယ္မ်ားအား အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းထက္ ကူညီျခင္း […]

လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ

၂၅ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ “ ကူညီပါ အျပစ္မေပး ပါနဲ႔” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ Pa-O Youth Organization (PYO), Transnational Justice (TNI), Drug Policy & Advocacy Group (DPAG – Myanmar) တို႔ပူးေပါင္းျပီး လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊  ဇိန္ဂ်ိဳးဇက္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ဓမၼာ႐ံု ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲတြင္ CSOs […]

ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေဝး

21-22, June, 2019 ခုႏွစ္တြင္ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္  ညီလာခံတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္၊ ညီလာခံကို မည္သည့္ေနရာတြင္ က်င္းပမည္၊ မည္သူက မည္သည့္အပိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူမည္ႏွင့္ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအေ႐ံုး (PYO) မွ ဦးေဆာင္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေဝး (Shan State Ethnic Youth Meeting)ကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ True Treasure Hotel တြင္ (၂) ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ […]

Basic of International Humanitarian Law (IHL) workshop

၂၇-၂၈ ရက္ေန႔၊ ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO) သင္တန္းခန္းမတြင္ Basic of International Humanitarian Law (IHL) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ICRC (International Committee of the Red Cross)ႏွင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO) အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ICRC (International Committee of the Red Cross)က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား၊ သူ လူဦးေရစုစုေပါင္း (၂၅) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ […]

PYO ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး ေကာင္တန္လြယ္ေမာ္ေတာင္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

PYO ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး လြယ္ေမာ္ေတာင္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္   ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားခဲုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပင္အြဥ္း၊ ထမ္းယမ္းရြာအနီးရွိ ေကာင္တန္လြယ္ေမာ္သို႔ 2019 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ 27-28 ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ားသြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။   ဧၿပီလ၊ 27 ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ပင္အြဥ္းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေကာင္တန္လြယ္ေမာ္ ေတာင္ေပၚသို႔ ေျခလ်င္ျဖင့္တက္ၾကၿပီး ေန႔လည္ (၁၂း၁၅) မိနစ္တြင္ ေစကင္ထိပ္ေပၚသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ၾကၿပီး လြယ္ေမာ္ေတာင္၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ စုေပါင္းဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ျခင္းႏွင့္ မြန္းလြဲ […]

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)၏ သုေတသနဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)၏ သုေတသနဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း   26 April 2019 ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုးမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ သုေတသနဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းကို 2019 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ 26 ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး၌ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။   ၎သင္တန္းကို ေဒသစံုလူငယ္မ်ားတက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းတြင္ 1. Basic Human Rights and Environmental 2. Governmental and Democracy 3. Drug Education 4. […]

လြိဳင္လင္ခရိုုင္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား သြားေရာက္ကန္ေတာ့ ၾသဝါဒစကားခံယူျခင္း

2019 ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ပအိုဝ္း လူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လြိဳင္လင္ခရိုုင္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား သြားေရာက္ကန္ေတာ့ ၾသဝါဒစကားခံယူခဲ့ၾကပါသည့္ ပံုရိပ္မွတ္တမ္းမ်ား….. photo by: PYO