June 3, 2023

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

ပင္လံုၿမိဳ႕ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႕ အက