ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (P.Y.O)မွ ဖြင့္လွစ္မည့္ အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းအတြက္ ေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အၾကံအဥာဏ္မ်ားရယူျခင္း အခမ္းအနား

_______________________________________________________________

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္။


မတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

________________________________________________________________

 

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္။

 

 

မတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
_______________________________________________________________

 

ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္။

မတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

_______________________________________________________________

 

ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္။

 

မတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

_____________________________________________________________

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္

ဧပရယ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *