ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး ညီလာခံက်င္းပ
_________________________________________

ျသဂုတ္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ။

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး(PYO) ညီလာခံကို ယေန႔ ျသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔ တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕အတြင္း႐ွိ ေနာင္ကြတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေဒသခံလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ အထူးဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ေလ့လာသူမ်ား အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔စည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ တတ္ေရာက္ၾကပါသည္။တဆက္တည္းတြင္ ညီလါခံအခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း ၊အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမ်ားမွ မိတ္ဆက္ျခင္း ၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔စည္းမ်ားစသည့္ အဖြဲ႔စည္းအသီးသီးမွေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း စသည္ျဖင့္ ညီလာခံအခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕လုငန္းစဥ္ က႑အသီးသီးမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမူမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္ ။ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး ညီလာခံသက္တမ္းသည္ သံုးႏွစ္တႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်က် က်င့္သံုးလ်က္႐ွိေၾကာင္းေတြ႔႐ွိရပါသည္။

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *