(၈) ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္း၊ ပအိုဝ္း၊ လားဟူ၊ ကယာန္း၊ ေျမာင္ဇီး၊ တအာင္း၊ အင္းသား၊ ဓႏု၊ လီဆူ၊ ေတာင္ရိုး၊ အာခါတို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by: PYO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *