ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ (ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္)

6/ July/ 2019 ရက္ေန႔ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ တီက်စ္ေဒသ ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO)မွ ဦးစီးၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲကို ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဆာင္ပုဒ္ (၃) ခုျဖင့္ ေဟာေျပာသြားခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ဝါးပိုးပင္၊ ေရႊဝါးပင္၊ ဝက္သစ္ခ်ပင္၊ ခ်ယ္ရီပင္ႏွင့္ အျခားေသာပ်ိဳးပင္မ်ားအပါအဝင္ ပ်ိဳးပင္စုစုေပါင္း (၆) မ်ိဳး အပင္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို ဗန္းမက္ေက်းရြာ ေရထြက္ဦးအနီးတစ္ဝိုက္ႏွင့္ ဗန္းမက္ရြာ ဧရိယာတြင္ စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။   

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ့နယ္ေတာင္ေဒသ၊ ေက်ကၠဆ်ားေက်းရြာ ရွင္ေလာင္း ရွင္ျပဳပြဲ

13-18 April 2019 ခုႏွစ္ တြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ့နယ္ေတာင္ေဒသ၊ ေက်ကၠဆ်ားေက်းရြာ ဝံသာႏုရကၡိတနမ္းဟုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္ေဟာင္းအကုန္ ႏွစ္သစ္အကူး သႀကၤန္ေရာက္ခ်ိန္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ပအိုဝ္းရိုးရာ ရွင္ေလာင္း ရွင္ျပဳပြဲတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) အဖြဲ႕သူ/သားမ်ား စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ သြားေရာက္ပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္။   ရွင္ေလာင္း ရွင္ျပဳပြဲမွ ပံုရိပ္မ်ား…….   

ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ စာအုပ္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒသေန လူထုရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ ေလ့လာျခင္းး အစီရင္ခံစာအုပ္ကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ေဒါင္းလုတ္ရယူႏိုင္ပါသည္။