ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ ဦးဆောင်ပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ် ပြုလုပ်ခြင်း

Unicode ပအိုဝ်းလူငယ် အစည်းအရုံး (PYO) မှ ဦးဆောင်ပြီး သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိုရမ် ကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေသအတွင်းရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေနှင့် အခြားဒေသရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်ရန် နှင့် မိမိတို့လိုအပ်သည့် ကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးရေးပုံံစံကို ဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်ရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကရင်နီ၊ ရှမ်း ၊ ကရင် ၊ ပအိုဝ်း နှင့် တအာင်း စသည့်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတို့မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်းအရာနှင့် […]