ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေဝး

21-22, June, 2019 ခုႏွစ္တြင္ ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္  ညီလာခံတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္၊ ညီလာခံကို မည္သည့္ေနရာတြင္ က်င္းပမည္၊ မည္သူက မည္သည့္အပိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူမည္ႏွင့္ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအေ႐ံုး (PYO) မွ ဦးေဆာင္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေဝး (Shan State Ethnic Youth Meeting)ကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ True Treasure Hotel တြင္ (၂) ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ […]

Statement of Shan State Ethnic Youth Federation (SSEYF)

4-5 March, 2019 Statement of Shan State Ethnic Youth Federation (SSEYF) Leading Committee on Vacant, Fellow and Virgin Land Management Law ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၄ – ၅) ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္ဖက္ဒရယ္တိုင္းရင္းသား လူငယ္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (ရ.ဖ.တ.လ) ေဆြးေႏြးပဲြမွ စုေပါင္းထုတ္ေဖာ္ေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္သည္။