June 25, 2024

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

2020 PYO Youth and Politics

ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) မှ လူငယ်နှင့် နိုင်ငံရေး သင်တန်းပြုလုပ် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်) ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၄ ရက်မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ...