April 22, 2024

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

ဘိန္းႏြံတြင္းမွ ငိုရိုက္သံ အစီရင္ခံစာ

ေအာက္တိိုဘာ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၄၊ ရန္ကုန္၊
ဘိန္းႏံြတြင္းမွ ျပည္သူတို႔၏ ငိုရႈိက္သံမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူတိုင္းက ၾကားသိကယ္တင္ႏိုင္ရန္။
၂၀၀၅ မတိုင္ခင္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၁၇)ဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း နဝတ၊ နအဖ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆ နာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းသည့္အျပင္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္စီးပြားျဖစ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည္ကို လွ်စ္လ်ဴ ရႈထားခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြအၾကပ္အတည္း ျပႆ နာမ်ားကို သက္ဆိုးရွည္ေစခဲ့သည္ဟု ယေန႔ထုုတ္ေဝသည့္အစီရင္ခံစာတြင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ဘိန္းႏံြတြင္းက ငိုရႈိက္သံ” အမည္ရွိ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO)ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ လူမႈဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလႈပ္ရွားေဆာင္
ရ ြက္မႈအဖဲြ႔ (AHLSD) တို႔မွစုစည္းသံုးသပ္ျပဳစုထားသည့္ အစီရင္ခံစာတ ြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာပံု ကိုအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ စို္က္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မွီခိုေနၾက သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀ % သည္ျပည္မတြင္ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ လယ္ယာမ ဲ့ဘ၀ ေရာက္သူမ်ားက အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသို႔ေျပာင္းေရ ြ႕ လုပ္ကိုင္ လာျခင္းႏွင့္အတူလုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ ဲ့သည္။ ထို႔နည္းတူရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာမ ဲ့ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသူအခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔၀မ္းေရးအတြက္ ဘိန္းၿခံမ်ားသို႔ ေန႔စားအလုပ္သမား အျဖစ္ေျပာင္းေရ ြ႕လုပ္ကိုင္ၾကသလို အခ်ဳိ႕သည္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ရရာအလုပ္မ်ားကို ရွာေဖ ြၾကရာမွလူကုန္ကူးမႈျပႆနာပါ ႀကီးထြားေစခ ဲ့ပါသည္။

“ဘိန္းစိုက္တယ္ဆိုတာ ေျမႀကီး (၅)ခ်က္ေပါက္တာနဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ (၁)ခ်က္သာအက်ဳိးရွိတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဗမာစစ္တပ္အတြက္၊ ဒုတိယတခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္အတြက္၊ တတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ သူပုန္အတြက္၊ စတုတၴ အခ်က္ကေတာ့ ေက်းရြာဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္၊ ပဥၥမတစ္ခ်က္ေရာက္မွ ကုိယ့္မိသားစုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္တာ။ လက္ရွိမွာ ေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းအားလံုးနီးပါးက အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားၾက ေနၿပီဆိုေပမဲ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္က မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္ႏွင္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရမ္းအားနည္းေနေသးတာကို ေတြ႔ရတယ္။” ဟုပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး၏ စီမံကိန္းဦးစီးမွဴး ခ ြန္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးႏွင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္ႏွင္းေရး စီမံကိန္းႀကီး (၃)ခုကို ႏွစ္ေပါင္း (၃၄)ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရ ြက္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပ ြားေသာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ေပၚေဒသတြင္တရားမ၀င္အေကာက္အခ ြန္မ်ားျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစ ဲြသူမ်ားအတြက္ ဘ၀ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးစီမံခ်က္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရ ြက္မႈတြင္ ျပည္သူတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခ ြင့္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္လာျခင္း၊စိုက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထ ြက္ရာသီသီးႏွံမ်ားကို စီးပ ြားျဖစ္တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ေသးသည့္အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါသည္။

တည္ဆဲမူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာဥပေဒသည္ စနစ္၏ သားေကာင္ျဖစ္ၾကရေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ားစ ြာကို မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ သံုးစ ဲြမႈမ်ားကို ရံုးတင္စစ္ေဆး၍ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ျဖင့္ အေရးယူခ ဲ့ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးအတြက္ေျပာပေလာက္ေသာ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမျဖစ္ခ ဲ့ေခ်။ လက္ရွိလြတ္ေတာ္တြင္၁၉၉၃ မူးယစ္ဥပေဒအပါအ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သံုးသပ္ခ်မွတ္ေရးအဆိုကို တင္သြင္းျခင္း မေတြ႔ရေသးေပ။

Email Contacts: pyorg.net@gmail.com, ahlsdevelopment@gmail.com

မီဒီယာ ဆက္သ ြယ္ရန္= ခ ြန္ဦး – ၀၉ ၃၃၅၅၂၂၄၉၀ ခ ြန္ခ်န္ကီ၀၉ ၂၅၀၂၀၁၀၀၈