April 22, 2024

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္ အသုံးမျပဳသင့္သလဲ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

……………

မွတ္ခ်က္။ ဤသတင္းကို ၂၀ ရက္ေန႔ နာရီခြဲ အထိ ထိန္းသိမ္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသတၳဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားအေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီအေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ကာလအတြင္း တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံသည္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား မ်ားအေပၚ က်န္းမာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ထိခုိက္ပ်က္ဆီးလာျခင္း- နည္းပညာ နိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ အရႈံးေပၚျခင္း ႏွင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္းအား ယခု တရုတ္ႏိုင္ငံ Wuxi Huanggaung Electric Power Engineering ကုမၸဏီမွ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး  နည္းပညာ အသစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

စြမ္းအင္သည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူထု အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္မႈ မရွိျခင္း၊ နည္းပညာ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္းအျပင္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံေသာ မူ၀ါဒမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္စြာ အေျဖရွာျခင္း မရွိေသးပဲ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းအား လုံး၀ ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္သည္။

ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံးသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ေဒသလူထုမ်ားမွ “လြတ္လပ္ေသာ – ကုိယ္က်ိဳးမေမွ်ာ္ကိုးေသာ” အေျခခံမႈျဖင့္ လူထုအက်ိဳးျပဳ လူမႈအက်ိဳးျပဳ အစည္းအရုံးအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ “တီက်စ္ေျမမွ ေခါင္းေလာင္းသံ” အစီရင္ခံစာအုပ္ကို ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရုံးမွ  တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသတၳဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ၏ ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈအေျခအေနကို တင္ျပထားပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ၃ ရုံရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ၁၅ မဂၢါဝပ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိ ၈ မဂၢါဝပ္တို႔မွာ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီမံခန္္႔ခြဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံ ၁၁ ရုံတည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း မဂၢါဝပ္ ၉၈၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MOU) ေရးထိုးထားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဒီတီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး သတၳဳတြင္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရုံက လူေနေက်းရြာနဲ႔ အရမ္းနီးကပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒသခံေတြအတြက္လည္း က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေစတယ္ေပါ့။ စက္ရုံက အရည္အေသြး မမွီေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကစက္ရုံကို ရပ္တန္႔ထားတယ္။ ခုကေတာ့ တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုက အေမရိကန္နည္းပညာနဲ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး စမ္းသပ္လည္ပတ္ေနတယ္လို႔ၾကားတယ္။ အရင္ စက္ရုံက အရည္အေသြးမမွီတဲ့အတြက္ ဆိုးက်ဳိးခံစားရတာ ျပည္သူေတြပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီခံစားေနရတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းတာေတြ မလုပ္ေပးဘဲနဲ႔ ထပ္ၿပီးလည္ပတ္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ေဒသခံေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရတယ္။” “ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံကိုယ္စားေျပာခ်င္တာက ဒီစီမံကိန္းကိုရပ္တန္႔ေစခ်င္ပါတယ္။လို႔ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး၏ စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ခြန္ရဲေသြးမွ ေျပာပါတယ္။

တျခားေသာ အင္အားႀကီးအိမ္းနီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားအပါအဝင္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားကို ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္အစား ႏိုင္ငံတြင္းစြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕က် မွ်တစြာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံတြင္း သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္မ်ားကို အႏၱာရယ္ကင္းစြာ အသုံးျပဳနိုင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားမွ ေထာက္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ရည္ရြယ္ခ်က္။

၁) ပအုိ၀္းကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္းရွိ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရုံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားမွ တဆင့္ က်ယ္ျပန္႕စြာ အသိေပး လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္

၂)    လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ သဘာ၀သယံဇာတ အခန္းက႑ အား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္

၃)    စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ျပီး လက္ရွိ ထိခုိက္ ခံစားေနရမႈမ်ားအား ကုစား ေပးႏုိင္ရန္

၄)    ဖက္ဒရယ္ အေျခခံေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား လူထုအက်ိဳးျပဳျခင္း၊ မွ်တစြာ လက္ေတြ႕က်စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

 

ဆက္သြယ္ရန္အီးေမး

pyorg.net@gmail.com

www.paoyouth.org

ဆက္သြယ္ရန္ခြန္ဦး (၀၉ ၄၂၀ ၅၅၈ ၀၄၇)             ခြန္ရဲေသြး (၀၉ ၄၂၀၇၆၇၅၃၁)