၁၉ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) သို႔ "အခြန္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား" အေၾကာင္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ ဒုဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ကိုမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသူ/သားမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးေအာင္ကိုမွ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး...
၁၉ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) သို႔ "အခြန္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား" အေၾကာင္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ...
ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး(PYO) ၁၃ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံးသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္...
၁၃ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေနရာ - ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး(PYO) ႏွင့္ ဆီဆိုင္ ဟုိပုံး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမသိမ္းခံခဲ့ရသည့္...
သို႔ ေလးစားအပ္ပါေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အေၾကာင္းအရာ။ ။ “ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမယာ” အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း။ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး(PYO) မွ...