၂၇-၂၈ ရက္ေန႔၊ ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO) သင္တန္းခန္းမတြင္ Basic of International Humanitarian Law (IHL) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ICRC (International Committee of the Red Cross)ႏွင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO) အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ICRC (International Committee of the Red Cross)က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား၊ သူ လူဦးေရစုစုေပါင္း (၂၅) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းသား၊ သူမွာ လိြဳင္လင္၊ ပင္ေလာင္း၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံအသီးသီးႏွင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအ႐ံုး (PYO) အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္မႈျပဳလုပ္ေပးသူမွာ ဆရာမ ေဒၚေရႊျဖဴ၊ ဆရာမ ေအးျမ၊ ဆရာမ ယိင္းႏြမ္ခမ္း၊ ခြန္ၾကည္စိုး၊ Mr. Ramin Hashempour, Michael Trant Rayner Erasmus, Andrea စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *