ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (P.Y.O)မွ ဖြင့္လွစ္မည့္ အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းအတြက္ ေက်းရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အၾကံအဥာဏ္မ်ားရယူျခင္း အခမ္းအနား

ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္။
 

 

မတ္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *