April 22, 2024

Pa-O Youth Organization (PYO)

To promote quality critical thinking and creative of youth

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ကူညီပါအျပစ္မေပးပါနဲ႔

                                                                ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၆ ရက္

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အား ဦးတည္၍ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံး (PYO)နွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ (DPAG) တို႔ပူး  ေပါင္းကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလူငယ္မ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲေနေသာလူငယ္မ်ားအား အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းထက္ ကူညီျခင္း သည္ ပုိမိုထိေရာက္ျခင္းကို တိုက္တြန္း အေရးဆို ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ လူဦးေရ (၁၂၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေသာလူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ  ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္  ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ  သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို  ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ တားဆီးႏိွ္ွမ္နင္းေရးအသြင္ျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ ပေပ်ာက္သြားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယခုေခတ္တြင္ လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုး စြဲမွဳပံုစံ မ်ား ေျပာင္းလဲလာျပီး၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား (အရပ္အေခၚ ရာမ၊ အသီး အစရွိသျဖင့္) သံုးစြဲမွဳ ပိုမုိျပန္႔ႏ႔ွံလာကာ၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ က်န္းမာေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ခံစားၾကရသည္။

လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပညာေပးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ အႏၱာရယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲကုသရာ႒ာနမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီွႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။  မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ လူငယ္မ်ားကို ၎တို႔မိသားစုမ်ား အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေစျပီး၊ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ခြဲျခား ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစသင့္သည္။ မူးယစ္ႏြံတြင္းမွ ရုန္းထြက္ခဲ့ျပီး  ေသာလူငယ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားနည္းတူရရွိေစသင့္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူ လူငယ္မ်ားအား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမည့္အစား ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပဌာန္းခဲ့သည့္  အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒ သစ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈကို ရာဇတ္မႈအျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ အခ်ိဳးက်မ်ွတေစျခင္း ဟူေသာ အေျခခံ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း  ေဒသတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားက ေထာက္ခံက်င့္သံုးသင့္သည္။

လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာက႑မ်ားေဆြးေႏြးေသာ “ကူညီပါ၊ အျပစ္မေပးပါနဲ႔” အခမ္းအနားမွ သက္ဆိုင္ရာေဒ သရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထံသို႔ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

(၁)        လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ၎တို႔ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ သုေသတန ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီရန္။

(၂)        လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထား အေျချပဳပညာေပးသတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီွရရိွေစႏိုင္ရန္။

(၃)        မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္အႏၱရာယ္ေလ်ွာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာမႈမ်ား၊ ေဆးသုံးစြဲသူ ကာယကံရွင္၏  ဆႏၵ သေဘာထားပါ၀င္ေသာ ေဆးစြဲကုသမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမွီရရွိနိုင္ေစရန္

(၄)        မူးယစ္ေဆး၀ါးတစ္ကိုယ္ေရသံုးပမာဏ အနည္းငယ္ေတြ႔ရွိရံုမွ်ျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ အျပစ္ေပးမည့္ အစား ေဒသတြင္းက်င့္သံုးေသာလူသားဆန္သည့္ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သင့္သည္။ ယင္းက ျမန္မာနိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လူဦးေရျပည့္လွ်ံျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစနိုင္ျပီး နိုင္င့ံဘ႑ာမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ ခ်က္ရွိေနေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္မည္။

(၅)       ေဒသတြင္း ဟန္ခ်က္ညီမူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံ စားရသူမ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အေသးစားဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။

 

Support Don’t Punish Drug Statement: PDF file ရယူရန္

 

ဆက္သြယ္ရန္။           

။ ခြန္ဦး ၀၉၇၆၅၆၀၀၈၁၂ Pa-O+Bur+Eng (PYO)

။ နန္းပန္းအိခမ္း   ၀၉၇၉၉၈၅၂၀၈၀ Bur+Eng (DPAG)