အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ “ကူညီပါ – အျပစ္မေပးပါနဲ႔”                                                                 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၆ ရက္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသုံးမွဳႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အား ဦးတည္၍ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံး (PYO)နွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ (DPAG) တို႔ပူး  ေပါင္းကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလူငယ္မ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲေနေသာလူငယ္မ်ားအား အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းထက္ ကူညီျခင္း […]

Statement of Shan State Ethnic Youth Federation (SSEYF)

4-5 March, 2019 Statement of Shan State Ethnic Youth Federation (SSEYF) Leading Committee on Vacant, Fellow and Virgin Land Management Law ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၄ – ၅) ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္ဖက္ဒရယ္တိုင္းရင္းသား လူငယ္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (ရ.ဖ.တ.လ) ေဆြးေႏြးပဲြမွ စုေပါင္းထုတ္ေဖာ္ေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္သည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇ – ၁၈) ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံးမွ ဦးေဆာင္ျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေဒသမ်ားမွ ပအုိ၀္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမွ စုေပါင္းထုတ္ေဖာ္ေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္သည္။ VFV Statement