၂၅ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ “ ကူညီပါ အျပစ္မေပး ပါနဲ႔” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ Pa-O Youth Organization (PYO), Transnational Justice (TNI), Drug Policy & Advocacy Group (DPAG – Myanmar) တို႔ပူးေပါင္းျပီး လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊  ဇိန္ဂ်ိဳးဇက္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ဓမၼာ႐ံု ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲတြင္ CSOs (လူမႈအဖြဲ႔အစည္း)၊ NGOs (အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း)၊  အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ၾကီး၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း၊ ေမာက္မယ္၊ လြိဳင္လင္ ျမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေသာ လူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ (၁၂၁)ဦးျဖစ္သည္။

ပထမပိုင္းတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပျခင္းႏွင့္ အုပ္စုဓါတ္ပုံ ရိုက္ကူးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အနားယူ အေအးသုံးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း စကား၀ုိင္းျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ကာ သိလိုသည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳပ္ခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကာညာခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ အခမ္းအနားမွဴးမွ တက္ေရာက္လာေသာ သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျပီး အခန္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *